Friday, October 24, 2014

STACK: Handling Runtime Changes

Программ маань ажиллаж байхад төхөөрөмжийн orientation өөрчлөгдөхөд тухайн activity-г дахин ачааллахгүй байх, мөн өөрчлөгдсөн тохиолдолд хэрхэн сонсохыг доор орууллаа.

AndroidManifest.xml-н тухайн activity дээрээ  дараах кодыг зарлана.

<activity android:name=".MyActivity"
          android:configChanges="orientation|keyboardHidden"

          android:label="@string/app_name">


Одоо төхөөрөмжийн orientation өөрчлөгдөхөд таны MyActivity дахин ачааллахгүй боллоо.

Одоо хэрхэн сонсох вэ?

@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
    super.onConfigurationChanged(newConfig);

    // Checks the orientation of the screen
    if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
        Toast.makeText(this, "landscape", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT){
        Toast.makeText(this, "portrait", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

}