Monday, October 27, 2014

STACK: Setup SSL on Google App Engine

Google App Engine дээр SSL суулгахад 1 хувийн түлхүүр, 1 сертификат шаардаж байгаа. Тэрийг үүсгэхэд багахан асуудал гарж байсан юм. Тэр асуудлын шийдлийг орууллаа.


Доорх команд нь opensll ашиглан  түлхүүр болон сертификатыг үүсгэж байна.

openssl genrsa -out rsaprivkey.pem 1024

openssl req -new -x509 -key rsaprivkey.pem -out dsacert.pem

Сертификатыг үүсгэхэд асууж байгаа асуултанд байгаа дараах 2 асуултыг доорх загвараар бөглөж байж зөв болж байсан юм. Гол асуудал үүн дээр гарж байлаа. Одоо харин шийдэгдлээ.

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: > example.com
Common Name (eg, YOUR name) > *.example.com